FORGOT YOUR DETAILS?

במהלך חודש פברואר שנת 2021,  חברת סופר קמח רובינפלד בע"מ (להלן: "רובינפלד" או "החברה") עתידה לצאת בפעילות שיווקית המערבת את כלל הציבור לרבות גולשים לקבלת רעיונות פרסומיים ליתרונות הקמח אותו היא משווקת (להלן: "המבצע"). חברת מ.ל. סמארט קליק תלווה את רובינפלד בתפעול השוטף של הפעילות (להלן "סמארט קליק").
במסגרת הפעילות יתבקש הציבור, להירשם לדף הנחיתה של המבצע וכן לתאר את יתרונות הקמח המשווק על ידי רובינפלד. התאורים השוים ייבחנו, ידורגו ויחולקו פרסים לכותבי היתרונות הנבחרים.
פרשנות
 
השימוש בתקנון זה בלשון זכר הינו לצורכי נוחיות בלבד, והתקנון מתייחס גם לנקבה. השימוש בלשון יחיד מתייחסת לרבים וכן ההיפך, לפי העניין.
 
כותרות הסעיפים הינן לצרכי נוחיות בלבד, ולא ישמשו לפרשנותו של תקנון זה.
 
בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם  בדבר המבצע לרבות בעיתונות הכתובה ו/או המשודרת, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.
לשם הבהרת המבצע, נציין כי התחרות האמורה אינה תחרות מקצועית והשיפוט אינו מבוצע על ידי אנשי מקצוע מתחום זה.
להלן פירוט שלבי הפעילות:
1.                   מהלך המבצע
1.1               המבצע יתקיים בין המועדים 16.2.2021 – 28.2.2021.
1.2               הציבור יתבקש לרשום ולתאר את יתרונות הקמח המשווק על ידי רובינפלד.
1.3               רובינפלד תהיה רשאית לפרסם את היתרונות שתיארו הגולשים, או חלקים נבחרים מהם בכל אמצעי מדיה שתבחר.
2.                   בתאריכי המבצע יחולקו פרסים, כדלקמן:
2.1               מיקסר אחד, שווי ו/או מפרט המיקסר שיקבע על ידי החברה באופן בלעדי ובהתאם לשיקול דעתה;
2.2               שובר בשווי 500 ₪ לרכישה של מוצרי החברה, באתר האינטרנט של רובינפלד בלבד, השובר יהא תקף עד ליום 31.12.2021, והרכישה הינה בהתאם לתקנון אתר האינטרנט של רובינפלד בכתובת www.rubinfeld.co.il .
 
3.                   נציגי חברת סמארט קליק, יחליטו על הרעיון הנבחר אותו רשמו הגולשים השונים, המוצלח ביותר בכל אחד מהמועדים דלעיל יזכה את כותבו באחד מהפרסים הנקובים בסעיף 2.  יובהר כי לא מדובר באנשי מקצוע מתחום הכתיבה או הפרסום ואין המדובר בתחרות מקצועית מתחום הכתיבה או הפרסום.
 
4.                   תנאי ההשתתפות במבצע
4.1               ההשתתפות בפעילות לא תהא כרוכה בתשלום כלשהו.
4.2               המבצע נערך בכפוף לתקנון זה, ואין בתנאי המבצע בכדי לגרוע ו/או לשנות מכל הגנה ו/או זכות המוקנות לחברה בתקנון החברה ו/או על פי כל דין.
4.3               החברה שומרת לעצמה את הזכות להסיר כל רעיון ו/או תוכן אשר אינו עומד בקנה אחד עם ערכי החברה, תקנת הציבור, הערכים להם שואפת החברה או פוגע בקבוצות אוכלוסיה שונות או שמטיפים לערכים שליליים, בהתאם לשיקול דעתה המוחלט.
4.4               במידה וקיים חשד לשימוש לרעה ו/או הונאה ו/או באם המשתתף במבצע עבר על כללי התקנון, רשאית החברה לחסום את השתתפותו במבצע לאלתר וללא כל הודעה נוספת, וכל זכות לפרס או לפרסים מכח השתתפותו תפקע מיידית. החברה שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, למנוע השתתפות של משתתף כלשהו במבצע, וכן תהא רשאית לעכב או למנוע מסירת פרס למשתתף שזכה תוך ביצוע מעשה של מרמה, עבירה, חוסר תום לב או תוך הפרת התקנון או כל דין, ו/או שיעלה חשש כי עקף את כללי המבצע באופן אחר כלשהו. לעניין זה, "חוסר תום לב" ייחשב ככל מעשה או מחדל שאיננו עומד בקנה אחד עם אופן השתתפות סביר ומקובל ו/או עם מהות המבצע ו/או מהווה עקיפה כלשהי של כללי המבצע.
4.5               במקרה של תקלה טכנית ו/או תקלה מכוח עליון, רשאית החברה לעצור את המבצע אולם אין היא מחויבת לעשות כן ולמשתתף לא תהא כל טענה בגין תקלות טכניות ו/או כוח עליון שאינם תחת שליטת החברה.
4.6               המשתתף נדרש להעלות חומר מקורי פרי יצירתו ואין להעלות רעיונות של צדדים שלישיים או המוגנים בזכויות יוצרים מכל סוג.
 
5.                   חלוקת הפרסים
 
חלוקת הפרס לזוכי הפעילות תתבצע באופן כדלקמן:
5.1               קביעתה של החברה בדבר זהות הזוכה/זוכים תהיה סופית, מוחלטות ובלתי ניתנות לערעור; רישומי החברה ומי מטעמה, יהוו ראיה מכרעת באשר לתוצאות המבצע.
5.2               כל מס, אשר יחול על פי דין בגין הזכייה בפרס, אם יחול, יחול על החברה.
5.3               חלוקת הפרס תהה במשרדי החברה, בתאום מול הזוכה או לחילופין באמצעות שליחת הפרס לזוכה, או שהזוכה יתבקש להגיע לחנות לשם קבלת הפרס (ככל שמקום מגוריו רחוק ממשרדי החברה) הכל בתאום מול הזוכה.
5.4               החברה רשאית לקבוע כי מקום מסירת הפרס יהיה ברשות הרבים, כגון במשרדי החברה, או בכל מקום אחר שהחברה תקבע, ובמעמד פומבי, בנוכחות אנשי ציבור ואמצעי התקשורת ואנשים אחרים, הכל כפי שיקבע על-ידה.
5.5               בכפוף להוראות הדין בעניין צילום קטינים, המשתתפים במבצע ו/או הזוכים מסכימים ומאשרים כי שמם ו/או תמונתם ו/או פרטיהם יפורסמו בעיתון ו/או ברדיו ו/או בטלוויזיה ו/או באינטרנט ו/או בטלמסר ו/או בכל מדיה ו/או אמצעי אחר בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה, אולם מובהר בזאת כי החברה תהא רשאית שלא לצלם ו/או לפרסם את פרטי הזוכים כלל.
5.6               הזכות לפרס אינה ניתנת להמחאה או להעברה לאחר.
5.7               לחברה שמורה הזכות, בכל עת, לפי שיקול דעתה, להחליף ו/או לשנות את פרסי המבצע, ובכלל זה את מועדי מימושו, ולהציע במקומם פרסים חלופיים שהינם, ע"פ שיקול דעתה הבלעדי, בעלי ערך דומה, ולזוכה במבצע לא תהיה כל טענה בעניין זה כנגדן או כנגד מי מטעמן.
5.8               יובהר, כי בשום מקרה לא יהיה רשאי זוכה במבצע לדרוש מאת החברה להמיר את הפרס בפרס אחר.
6.                   ויתור ופטור מאחריות
6.1               במקרה של תקלה כלשהי אשר תפגע בהתנהלות התקינה של המבצע לחברה יהיה שיקול דעת מלא להחליט האם ברצונה לבטל או לשנות או לקצר או לבצע כל פעולה בקשר למבצע.
6.2               כל הזכויות בקשר עם המבצע לרבות כל זכות קניין רוחני, סימנים מסחריים וכו' בקשר עם המבצע תהיינה נתונות במלואן ובאופן בלעדי לחברה, אולם אין באמור כדי להקנות לחברה או למי מטעמה זכויות יוצרים בחומר שיפורסם על ידי המשתתף, בהגשת המועמדות מסכים המשתתף כי החברה תפרסם את הרעיון שהציג או את האירוע עליו נסמך הרעיון באמצעי המדיה השונים, ואולם אין לראות בהיתר זה כהתחייבות לפרסום הרעיון לרבות לא את שמו של המשתתף. יובהר כי החברה רשאית לשנות את הרעיון אשר הוגש על ידי המשתתף לרבות באמצעות יועצי מדיה מטעמה, בהתאם לשיקול דעתה, לשם פרסומו ו/או הצגתו לכלל הציבור.
6.3               השתתפות במבצע על כל שלביו תהא על אחריותם הבלעדית של משתתפי המבצע. החברה לא תשא באחריות לכל נזק, לרבות אך מבלי לגרוע מהאמור לעיל, נזק גוף אשר נגרם למי ממשתתפי המבצע אלו עקב ו/או בקשר עם השתתפות ו/או אי השתתפות במבצע או בכל חלק ממנו.
6.4               בכל מקרה מובהר, כי תקרת אחריותה של החברה כלפי משתתף תהיה בגובה ההוצאות שהוציא המשתתף על-מנת להשתתף במבצע.
7.                   שונות
7.1               בהשתתפותו במבצע מסכים, מאשר ומצהיר המשתתף ו/או הרוצה להשתתף כי קרא את התקנון וכי הוא מקבל עליו את הוראותיו, וגם אם לא קרא את התקנון, מסכים המשתתף ו/או הרוצה להשתתף כי תקנון זה יחול עליו ויחייבו לכל דבר ועניין.
7.2               החברה רשאית לשנות את מבנה, תוכן, נהלים, תאריכים, תקופת המבצע, סוג הפרס, על פי שיקול דעתה המוחלט.
7.3               למשתתפים, לרבות לזוכים, לא תהא כל טענה או זכות כלשהי בקשר לשינוי תנאי המבצע ו/או לפעולות בהן תנקוט החברה עקב תקלה ו/או טעות כאמור לעיל ו/או בקשר לכל נזק ישיר ו/או עקיף, שיגרמו בגינם.
7.4               המשתתף ו/או הרוצה להשתתף מסכים ומתחייב, כי כל תקלה, איחור וכד', שמקורם בין היתר במלחמה, שביתה, שיבושים במערכות התקשורת הטלפוניות והממוחשבות או כח עליון, לא יחשבו כלל להפרה של תקנון זה, ולא יזכו אותו בכל סעד ו/או זכות ו/או תרופה.
7.5               החברה אינה אחראית לכל מעשה ו/או מחדל של צד שלישי כלשהו לרבות אם מימוש הפרס כרוך בהסכמתו ו/או בפעילות של אותו צד.
7.6               ככל והוראה מהוראות תקנון זה תגלה כבלתי אכיפה או בלתי חוקית מסיבה כלשהי, הוראות התקנון האחרות יישארו בתוקף עד כמה שניתן בהתאם להוראות כל דין.
 
 
 
נספחים לתקנון:
 
אני הח"מ מסכים ומאשר כי שמי ו/או תמונתי ו/או פרטי יפורסמו בעיתון ו/או ברדיו ו/או בטלוויזיה ו/או באינטרנט ו/או בטלמסר ו/או בכל מדיה ו/או אמצעי אחר בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של חברת רובינפלד, אולם מובהר בזאת כי החברה תהא רשאית שלא לצלם ו/או לפרסם את פרטי הזוכים כלל.
אני מאשר כי מקום מסירת הפרס יהיה ברשות הרבים, כגון במשרדי החברה, או בכל מקום אחר שהחברה תקבע, ובמעמד פומבי, בנוכחות אנשי ציבור ואמצעי התקשורת ואנשים אחרים, הכל כפי שיקבע על-ידי חברת "אגד".
שם                   שם משפחה                   חתימה                          תאריך
__________    __________                __________                __________
 
 

אני הח"מ מאשר כי אני מעל גיל 18 ובאם לא, להלן אישור בחתימת אפוטרופוס האמון עלי:
שם                   שם משפחה                   חתימה
__________    __________                __________
שם האפוטרופוס            שם משפחה  של האפוטרופוס      חתימת אפוטרופוס         תאריך
__________                ____________________        __________                __________
 
  • אני הח"מ מאשר כי אינני עובד בחברת רובינפלד.
  • אני הח"מ מאשר שאין לי קרוב משפחה שעובד בחברת רובינפלד.
  • אני הח"מ מאשר כי אין לי ניגוד אינטרסים המשפיע על פרסום הרעיון שהנני מפרסם.
שם                   שם משפחה                   חתימה                          תאריך
__________    __________                __________                __________
אני הח"מ מאשר כי לאחר קבלת הפרס לא יהיו לי כל תלונות לגבי תקינות ו/או מפרט ו/או טכנולוגיית המכשיר אשר קיבלתי בעת זכייתי מחברת רובינפלד.
שם                   שם משפחה                   חתימה                          תאריך
__________    __________                __________                __________
TOP